Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI  PODKOWA SP. Z O.O.

(„Polityka”)

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO”), chcielibyśmy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Podkowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Staniewickiej
  1 (03-310 Warszawa), NIP: 527-000-25-66 , tel. nr 1: 022 434 19 00, tel. nr 2: 0 502 198 550, fax: 022 434 19 20, adres e-mail: info@podkowa.biz (dalej: „Administrator”);
 2. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne
  do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane.
 3. Co do zasady większość danych osobowych podają nam Państwo sami. Państwa dane możemy także otrzymać od współpracujących z nami firm i Urzędów Publicznych.
 4. W zależności od poniżej wskazanego celu oraz podstawy prawnej zbierania i przetwarzania danych osobowych, Administrator może zbierać i przetwarzać m.in. następujące Państwa dane:
  1. dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia;
  2. dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail;
  3. dane zbierane i przetwarzane na potrzeby zawarcia i wykonania umów i związanych z nimi praw, w tym między innymi numery rachunków bankowych, informacje o stanie rozliczeń ww. umów.
 5. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli na podstawie udzielonej przez Państwa zgody. Wyjaśnienie charakteru poszczególnych uprawnień znajduje się w tabeli poniżej. Gdyby chcieli Państwo skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy
  o kontakt z Administratorem, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi powyżej oraz w sposób szczegółowo wskazany w ust. 7 Polityki prywatności.
RODZAJ PRAWA WYJAŚNIENIE PRAWA
PRAWO DO INFORMACJI O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Administrator przekazuje – osobie, której dane dotyczą,
a zgłaszającej żądanie – informacje o przetwarzaniu danych,
w tym o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie przetwarzanych danych, odbiorcach danych, planowanym terminie usunięcia danych;
PRAWO DO UZYSKANIA KOPI DANYCH

 

Administrator przekazuje – osobie, której dane dotyczą,
a zgłaszającej żądanie – kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby, której dane dotyczą;
PRAWO DO SPROSTOWANIA

 

Administrator ma obowiązek usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych oraz uzupełniać je jeśli są niekompletne;
PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH osoba, której dane dotyczą może żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbedne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane lub
w przypadku braku podstawy przetwarzania danych;
PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

 

osoba, której dane dotyczą może żądać, aby Administrator ograniczył przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z osobą, której dane dotyczą działań, jeśli zdaniem osoby, której dane dotyczą Administrator posiada nieprawidłowe dane lub przetwarza je bezpodstawnie;
PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

 

w zakresie w jakim dane są przetwarzane (i) w związku z zawartą umową lub (ii) wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane osobie, której dane dotyczą w formacie umożliwiającym ich odczyt maszynowy. Dopuszczalne jest również zlecenie Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą przesłania tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi pod warunkiem istnienia technicznych możliwości u Administratora i takiego podmiotu
PRAWO DO ZGŁOSZENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH W CELACH MARKETINGOWYCH osoba, której dane dotyczą może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych w celach marketingowych. Osoba, której dane dotyczą nie ma obowiązku uzasadniania takiego sprzeciwu.
PRAWO ZGŁOSZENIA SPRZECIWU WOBEC INNYCH CELÓW PRZETWARZANIA DANYCH Z UWAGI NA SZCZEGÓLNĄ SYTUACJĘ

 

osoba, której dane dotyczą może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych w celu uzasadnionego interesu Administratora w celu innym niż marketing. Użytkownik powinien uzasadnić taki sprzeciw wskazując szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą, która zdaniem tej osoby uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem przez Administratora.
PRAWO WYCOFANIA ZGODY

 

w przypadku, w którym dane osobowe sa przetwarzane na podstawie wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą zgody, może ona w każdym czasie taką zgodę cofnąć. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody.
PRAWO DO SKARGI

 

w przypadku uznania, że przetwarzanie odbywa się
w sprzeczności z przepisami RODO lub innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, Użytkownik może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Wniosek dotyczący realizacji Państwa praw można złożyć:
  1. za pomocą poczty elektronicznej: rodo@podkowa.biz
  2. listownie: Podkowa sp. z o.o., ul. Staniewicka 1, 03-310, Warszawa, z dopiskiem „RODO”.
  3. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek – zwróci się do wnioskodawcy
   o dodatkowe informacje.
  4. Wniosek można złożyć osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (z uwagi na bezpieczeństwo danych Administrator zachęca do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego pełnomocnika profesjonalnego (adwokat/ radca prawny).
  5. Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator poinformuje o powodach opóźnienia.
  6. Odpowiedź udzielana jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej, chyba że wniosek został złożony drogą e-mailową lub zażądano odpowiedzi drogą elektroniczną.

 

 1. Poniżej przedstawiamy cel, podstawę prawną oraz okres przetwarzania Państwa danych osobowych
CEL PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OKRES PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH
Wykonanie łączącej nas z Państwem umowy, realizacja Państwa próśb w związku z obsługą transakcji, czynności zmierzające do zawarcia z Państwem umowy Przepis art. 6 ust. 1 lit. b RODO Okres niezbędny do realizacji tej umowy, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane
w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych
Spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z prawa UE lub prawa polskiego (np. wobec Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, urzędów skarbowych) Przepis art. 6 ust. 1 lit. c RODO Okres przechowywania tych danych do czasu wygaśnięcia obowiązków ich przechowywania wynikających z przepisów prawa
Wysyłanie informacji handlowych oraz informacji o organizowanych przez Administratora promocjach, wydarzeniach, o realizowanych inwestycjach, aktualnościach, za pomocą poczty elektronicznej, wiadomości sms, Przepis art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO

prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora

Okres niezbędny do osiągnięcia celu, lecz nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu lub jeśli wyrażali Państwo zgodę marketingową – do czasu wycofania tej zgody
W przypadku kandydatów do pracy u Administratora – przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Państwo aplikują Przepis art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 Kodeksu pracy,  art.– przetwarzanie danych jest także niezbędne do zawarcia umowy – podstawą przetwarzania jest zatem przepis art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda, czyli przepis art. 6 ust. 1 lit. a RODO Okres niezbędny do zakończenia toczącego się procesu rekrutacyjnego
Ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności Przepis art. 6 ust. 1 lit. f RODO

prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora

Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa; w przypadku wszczęcia postępowań mających na celu dochodzenie roszczeń, Państwa dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia tych postępowań
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej Przepis art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisem art. 74 ust. 2 ustawy
o rachunkowości, a także innymi przepisami szczególnymi z zakresu rachunkowości
Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
 1. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania przez Administratora umowy. Wyrażenie przez Państwa zgody marketingowej odbywa się na zasadzie dobrowolności, co oznacza, że odmowa jej udzielenia nie uniemożliwia skorzystania z naszych usług. Mają Państwo prawo do odwołania wyrażonej Administratorowi zgody marketingowej w dowolnej chwili poprzez wysłanie informacji o odwołaniu zgody na adres
  rodo@podkowa.biz lub pocztą tradycyjną na powyżej podany adres Podkowa sp. z o.o. z dopiskiem „RODO”.
 2. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą osoby działające w ramach struktur Administratora. Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli w szczególności wspólnicy spółki, pracownicy/współpracownicy Administratora. W przypadku, gdy są Państwo naszymi Klientami dostęp do Państwa danych mogą mieć także banki, notariusze, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi: informatyczne, księgowo-finansowe, audytorskie, kurierskie, prawne, telekomunikacyjne, badania satysfakcji, usługi w zakresie realizacji inwestycji, usługi w zakresie napraw w ramach gwarancji lub rękojmi, jak również podwykonawcy, przy pomocy których Administrator realizuje inwestycje – a którym Administrator powierzył lub może powierzyć przetwarzanie danych osobowych.

 

 1. Administrator nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i organizacji międzynarodowych.
 2. Administrator nie będzie stosować wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 3. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i aktualizowana.
 4. Aktualna wersja Polityki została przyjęta w dniu 25 maja 2018 r. i obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Ta strona korzysta z plików cookies. Dalsze korzystanie z strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zamknij